Piąte spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

16.03.2018

Przedmiotem spotkania było omówienie map, na których dokonano wyznaczenia obszaru rewitalizacji. W ramach dotychczasowych prac wyznaczono pięć podobszarów rewitalizacji, trzy na terenach wiejskich i dwa na terenach miasta. Ograniczono zakres tych obszarów w taki sposób aby wypełnić wymagania z Wytycznych dot. rewitalizacji wskazujących, że obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Ostatnim tematem spotkania był kształt systemu wdrożenia programu. Ustalono, że zarządzanie Programem będzie odbywać się zatem w ramach istniejących struktur Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, przez co nie przewiduje się dodatkowych kosztów na zarządzanie Programem. Kluczowe zadania na etapie wdrożenia programu będzie pełnił Zespół ds. rewitalizacji, który konturować będzie swoją pracę po przyjęciu programu. Zespół ds. rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta.

Autor: s.ps