Otwarty konkurs ofert „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2021

26.01.2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finsnsowe wsparcie projektów, z programu "Pokonac bezdomność. Pomoc pomocy osobom bezdomnym", Edycja 2021 r. Na realizacje Konkursu przeznaczona jest kwota 5.500.000 zł. Program zakłada wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemubezdomności oraz inspirowanie do wdrożenia nowych metod pracy z osobami bezdomnymi. 

O dotacje moga ubiegać się podmioty, które realizują zadania na rzecz osób bezdomnych:

- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje ), o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie (dz.U. z 2020r., poz.1057 ze zm.);

- podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt1 i 3 tej ustawy, które prowadzą działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Ofarty konkursowe nalezy przekazywać wyłącznie na formularzu oferty. Formularz okresla rozporządzenie Przewodniczącego Komiteteu do spaw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018r. (Dz.U z 2018 r.poz.2057). Formularze ofert, nalezy przekazać do wydziału Polityki społecznej Lubuskiego Urządu Wojewódzkiegow  Gorzowie Wlkp.- osbiscie lub listem poleconym, w terminie do 5 lutego 2021 r. - z dopiskiem "Pokonac bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym".

Wydział Polityki społecznej LUW dokona wstępnej oceny wszytskich ofert konkursowych. Wybierze 6 najwyżej ocenionych ofert i w terminie do 5 marca 2021 r. -przekaze je do Departamentu Pomocy Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastapi w terminie do 30 marca 2021 r. 

Treść ogłoszenia dostepna jest na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem 

https://www.gov.pl/web/rodzina/55-mln-zl-na-wsparcie-osob-w-kryzysie-bezdomnosci-w-2021-r-do-5-lutego-trwa-nabor-ofert-konkursowych

 

Do pobrania: 

Autor: dominika