Otwarty konkurs na oferty z zakresu ochrony i promocji zdrowia

27.07.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 

W tym roku, zgodnie z Uchwalą Nr XXII/210/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2021, wybrano 2 zakresy na których realizację można ubiegać się o środki finansowe:

 

 

  1. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia. – środki przeznaczone na ten cel to 35 000,00 zł
  2. Organizacja lokalnej imprezy profilaktycznej, przeglądu, wydarzania o charakterze prozdrowotnym lub rekreacyjno-sportowym - środki przeznaczone na ten cel to 15 000,00 zł

 

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny m.in. spełniać wymogi określone w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej i wykwalifikowanej kadry w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (potwierdzone stosownymi dokumentami

 

Autor: dominika