Ogłoszono konkurs na realizację zdań publicznych

26.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia. Organizacje chcące skorzystać z dofinansowania muszą złożyć swoje oferty do 25 marca 2021 roku.

Konkurs na realizację zadań publicznych skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych organizacji wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pużytku publicznego i wolontariacie. W 2021 roku organizacje będą mogły skorzystać na dofinansowaniu zadań realizowanych w czterech grupach. Nowością jest wskazanie konkretnego zadania, jakie Gmina Wschowa, chcę zaproponować do zorganizowania – Pikniku Organizacji Pozarządowych. Na cel tego zadania przeznaczono 10 000 zł, a jego celem ma być zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy na temat funkcjonowania i oferty wschowskich organizacji pozarządowych oraz oferty gminy skierowanej do organizacji. Podczas pikninku należy także zachęcać mieskańców do aktywnego działania w organizacjach pozarządowych.

Szczegóły konkursu oraz wzór oferty i sprawozdania zamieszczamy poniżej.

Zarzędzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia.

oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1

sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5

Autor: olek