Ogłosznie o przetargu

17.03.2023

WYCIĄG
z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Obręb Kandlewo

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, który odbędzie się dnia 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Posiedzeń, I piętro.

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Kandlewo, numer porządkowy 32, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 275  o powierzchni 0,0100 ha, Powierzchnia użytkowa budynku 26,94 m2.

Powierzchnia zabudowy 34,00 m2. ZG1W/00021792/3

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: B

Cena wywoławcza nieruchomości: 14.900,00 zł   Wadium: 1.490,00 zł

Cena działki zwolniona jest z podatku VAT.

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym: 03.10.2022 r.

Cena wywoławcza w I przetargu: 16.500,00 zł

Brak MPZP, przeznaczenie w studium „M” – tereny zabudowy mieszkaniowej

W przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Banku Spółdzielczym we Wschowie, numer:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033.

W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium, działka nr …….. imię i nazwisko osoby (osób) lub nazwę firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium musi być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2023 r.

Po dokonanej wpłacie wadium prosimy o kontakt mailowy pod adresem: katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl (katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl)

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gminawschowa.pl,

www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490 ze zmianami).

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, na stronie internetowej www.gminawschowa.pl lub www.bip.wschowa.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Biuro Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości, tel. 655408619, email: katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl lub tel. 655408620, email: adrianna [dot] maslakaatwschowa [dot] pl

 

Autor: dominika