Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż -terenów i budynków po dawnej szkole w Przyczynie Górnej

16.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, który odbędzie się dnia

22 czerwca 2021 r. o godzinie 12.30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1,

w Sali Gotyckiej, parter.

 

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Przyczyna Górna, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerami 41, 42/2 oraz 38/2 o łącznej powierzchni 0,3700 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00006965/6.

Brak obciążeń wieczystoksięgowych.

Użytek gruntowy: Bi, RIVa, RIIIa.

Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków i budowli po byłej szkole podstawowej
o łącznej powierzchni zabudowy 407 m2. Budynki są w przeciętnym stanie technicznym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 552.500,00 zł netto

Wadium: 55.250,00 zł

 

Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106
ze zm.) do ceny nabycia działek 42/2 i 38/2 doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %. Nabycie działki 41 zwolnione jest z podatku VAT.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa (Uchwała XXXV/392/13 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26.09.2013 r.) przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem „MP” tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową. Dla planowanych inwestycji koniecznym jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomości usytuowana jest w układzie ruralistycznym wsi Przyczyna Górna.

 

Przetarg ustny nieograniczony rozpocznie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Sala Gotycka, parter.

 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Banku Spółdzielczym we Wschowie, numer:
41 8669 0001 0008 7258 4000 0033
.

W tytule przelewu należy wpisać: „Przetarg ustny nieograniczony, działka nr 41, 42/2, 38/2, imię i nazwisko osoby (osób) oraz numery PESEL lub nazwę firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”.

Wadium winno być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia
15 czerwca 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490 ze zmianami).

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, tel. 655408619, email: katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Marek Kraśny

II Zastępca Burmistrza

 

Autor: dominika