Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we Wschowie- teren po byłej mleczarni

15.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, który odbędzie się dnia

25 maja 2021 r. o godzinie 12.30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1,

w Sali Gotyckiej, parter.

 

 

 

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Wschowa, oznaczona w ewidencji gruntów
i budynków numerem 1681/3 o powierzchni 0,4537  ha, objęta księgą wieczystą
nr ZG1W/00002208/4.

Brak obciążeń wieczystoksięgowych.

Użytek gruntowy: Bi.

Nieruchomość zabudowana jest 5 zespołami budynków i budowli po byłej mleczarni
o łącznej powierzchni zabudowy 2130 m2. Budynki są w złym stanie technicznym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 420.000,00 zł brutto (420.000,00 zł netto)

Wadium: 42.000,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.).

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej, zatwierdzonym Uchwałą nr XLIV/508/14
Rady Miejskiej we Wschowie dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1448
z dnia 15.07.2014 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem „U” – tereny zabudowy usługowej, w tym usługi turystyczne.

Obszar jest położony w otoczeniu zabytku - zespołu architektoniczno - urbanistycznego miasta Wschowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr 694/134 i 1295/2181/A dlatego ustalono strefę "B" ochrony konserwatorskiej. Obiekty byłej mleczarni oznaczone na rysunku planu symbolem GA 28 są wpisane do ewidencji zabytków, prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.

 

Przetarg ustny nieograniczony rozpocznie się 25 maja 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Sala Gotycka, parter.

 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Banku Spółdzielczym we Wschowie, numer:
41 8669 0001 0008 7258 4000 0033
.

W tytule przelewu należy wpisać: „Przetarg ustny nieograniczony, działka nr 1681/3, imię
i nazwisko osoby (osób) oraz numery PESEL lub nazwę firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”.

Wadium winno być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia
18 maja 2021 r.

Terminy wcześniejszych przetargów: I przetarg - 18 grudnia 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490 ze zmianami).

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, tel. 655408619, email: katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl

 

 

Z up. BURMISTRZA

/-/ Marek Kraśny

II Zastępca Burmistrza

Autor: dominika