Ogłoszenie- konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”

25.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”. 

Na prace czekamy do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 

Regulamin

konkursu plastycznego „ Żyj zdrowo i kolorowo”.

 1. Cele konkursu:  

  utrwalanie zachowań promujących zdrowy styl życia;

  rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży;

  propagowanie życia bez nałogów;

  prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży; odkrywanie młodych talentów.

 1. Zasady przeprowadzenia konkursu:

1.Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I –III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wschowa.

2. Interpretacja tematu jest dowolna.

 1. Praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką, prace zbiorowe nie będą oceniane.
 2. Uczestnik konkursu składa tylko 1 pracę.
 3. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z dopiskiem  konkurs plastyczny „Żyj zdrowo i kolorowo” do godz. 15.00 lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie, Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie, Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie, Szkoły Podstawowej w Siedlnicy, Szkoły Podstawowej w Konradowie, Szkoły Podstawowej w Łysinach, Szkoły Podstawowej w Lginiu, Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w godzinach od 8.00 do 14.00.
 4. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek i klasę, nazwę szkoły, tytuł pracy, telefon do opiekuna lub adres mailowy. 

 

III. Ocena prac konkursowych:

 1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
 2. Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:

 zgodność z tematem;

 staranność i dbałość wykonania;

 czytelność przekazu;
  inwencja i pomysłowość;

 ogólne wrażenie estetyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.
3. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i tak

- za zajęcie pierwszego miejsca Laptop,

- za zajęcie drugiego miejsca rower

- za zajęcie trzeciego miejsca hulajnoga balansująca

Dla pozostałych uczestników przewidziano nagrody pocieszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2021 r.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą mailową o wynikach konkursu oraz sposobie i miejscu odbioru nagród.

4. Warunkiem oceny pracy przez Komisję Konkursową będzie dostarczenie wraz z pracą podpisanych przez opiekuna prawnego oświadczeń nr 1, nr 2, nr 3 które są załącznikami do niniejszego regulaminu.

 

 

IV. Postanowienia końcowe:

 1. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane, organizator nie zwraca prac konkursowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  w mediach (np. na stronie internetowej i Facebook Gminy Wschowa) i prasie.
 5. Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie  akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

V.      Klauzula    informacyjna     w       zakresie     przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informujemy iż:1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul Rynek 1, 67-400 Wschowa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw w tym związanych w następujący sposób:

 • telefonicznie pod nr tel. 783479791
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: ochronadanychosobowych24atgmail [dot] com

3.Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO (tj. przetwarzanie danych dziecka odbędzie się na podstawie zgody opiekuna prawnego dziecka).

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celach: 

 1. organizacji i przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „Żyj zdrowo i kolorowo”,
 2. wyłonienia laureatów Konkursy Plastycznego „Żyj zdrowo i kolorowo”,
 3. publikacji zdjęć wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka w mediach (tj. na stronie internetowej, Facebook Gminy Wschowa) i lokalnej prasie.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań oraz osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych.

6. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przekazane do państwa trzeciego. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informujemy, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Pani/Pana dotyczących i dotyczących Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO, przysługuje

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podane przez Panią/Pana danych osobowych swoich i dziecka jest wymogiem wzięcia udziału dziecka w Konkursie Plastycznym „Żyj zdrowo i kolorowo”, nie podanie danych osobowych skutkować będzie nie wzięciem udziału dziecka w konkursie.

 

 

                                                                                          

 

 

Autor: dominika