Od 29 listopada mandat za brak maseczki

03.12.2020

Straż Miejska informuje, iż w  dniu 28.11.2020 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r., poz. 2112 ).

Przywołana nowelizacja między innymi doprecyzowała odpowiedzialność osób , które nie przestrzegają, zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 Od niedzieli 29 listopad 2020 toku funkcjonariusze organów, którzy są upoważnieni  do nakładania grzywien mogą  nakładać grzywny w oparciu o art. 116 §.1 lub 116 §1a kodeksu wykroczeń.  Tym samym zakończona została dyskusja nad prawomocnością wystawianych wcześniej mandatów karnych za nie przestrzeganie przepisów sanitarnych.

Przypominamy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM  RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020r poz. 2091) obowiązują w szczególności :

Ograniczenia dotyczące przemieszczania się :

§ 24. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:

a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: – dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, – osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,

c) chyba że realizują obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1;

Obowiązki dotyczące zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki:

§ 25. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych

c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury itp.

Przedmiotowych obowiązków  nie stosuje się między innymi w przypadkach :

1)  dziecka do ukończenia 5. roku życia;

2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: a całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

Zachęcamy do zapoznania się z całością rozporządzenia na stronach Sejmu -> https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002091

 

Straż Miejska Wschowa

Autor: olek