Obwieszczenie ws. kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2021 roku

12.04.2021

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2021 roku

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47) informuje się, że: § 1.

 

W okresie od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa lubuskiego kwalifikacja wojskowa.

 § 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, o której mowa w § 1 wzywa się:

 1) mężczyzn urodzonych w 2002 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944); 5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

§ 3. Kwalifikację wojskową dla osób wymienionych w § 2 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, przeprowadzą niżej wymienione komisje lekarskie:

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu/Miasta z siedzibą:       

1. Strzelecko Drezdeneckiego Drezdenko, ul. Konopnickiej 4 Miasta i Gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie. Gminy: Stare Kurowo, Zwierzyn. Czas pracy komisji: 07.06.2021 r. – 01.07.2021 r.

2. Wschowskiego Wschowa, ul. Reymonta 1 Miasta i Gminy: Sława, Szlichtyngowa, Wschowa. Czas pracy komisji: 07.06.2021 r. – 29.06.2021 r.

3. Zielonogórskiego Zielona Góra, ul. Wazów 44 Miasta i Gminy: Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów. Gminy: Bojadła, Świdnica, Trzebiechów, Zabór. Czas pracy komisji: 07.06.2021 r. – 12.07.2021 r.

4. Żarskiego Żary, ul. Górnośląska 2 Miasta: Łęknica, Żary, Miasta i Gminy: Jasień, Lubsko, Gminy: Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary. Czas pracy komisji: 01.06.2021 r. – 02.07.2021 r. Uwaga! W dniu 4 i 11.06 komisja nie pracuje 

 

§ 4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

 5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

§ 5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 § 6. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a ten wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 7. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

 § 8. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

§ 9. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 § 10. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

§ 11. Osoby wymienione w § 2 pkt 3 lit. b oraz w § 2 pkt 5, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej składają właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wnioski o ustalenie lub zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak

 

Autor: dominika