Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

08.01.2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) informuje, o dodatkowym terminie polowań zbiorowych przeprowadzanych w ramach odstrzału sanitarnego zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego  na terenie obwodów łowieckich:

- nr 157

- nr 174

 Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ryś” we Wschowie:

Planowany termin polowania

Nr obwodu

Godzina rozpoczęcia polowania

Godzina zakończenia polowania

Miejsce wykonania polowania

18 stycznia 2020 (sobota)

157, 174

8:00

14:00

Okolice miejscowości:
Łysiny, Wygnańczyce, Lgiń,
Osowa Sień, Dębowa Łęka

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz
z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego
o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie
do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz
z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa i na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

I Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

 /-/Marta Panicz-Szajnkenig

Autor: olek