Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

16.10.2020

Wschowa, 14 października 2020 r.

BG.6151.8.2020

OBWIESZCZENIE

o terminie polowań zbiorowych

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U.  z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BÓR Hetmanice, na terenie obwodu łowieckiego nr 156.

 

Plan  polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „BÓR” Hetmanice:

 

Planowany termin polowania

Nr obwodu

Godzina rozpoczęcia polowania

Godzina zakończenia polowania

Miejsce wykonania polowania

07 listopada 2020

(szwedzkie)

(sobota)

156

7:30

14:00

Okolice miejscowości:
Daćbogi, Buczyna, Osowa Sień, Hetmanice, Lgiń, Mścigniew, Zaborówiec

28 listopada 2020

(sobota)

156

8:00

15:30

Okolice miejscowości:
Daćbogi, Buczyna, Osowa Sień, Hetmanice, Lgiń, Mścigniew, Zaborówiec

19 grudnia 2020

(sobota)

156

8:00

15:30

Okolice miejscowości:
Daćbogi, Buczyna, Osowa Sień, Hetmanice, Lgiń, Mścigniew, Zaborówiec

09 stycznia 2021

(sobota)

156

8:00

15:30

Okolice miejscowości:
Daćbogi, Buczyna, Osowa Sień, Hetmanice, Lgiń, Mścigniew

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa i na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

II  Z-ca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

(-) Marek Kraśny 

Autor: olek