Obowiązek odśnieżania chodnika w dniu opadów śniegu!

14.01.2021

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (-)”.
Chodnikiem zaś jest wydzielona część drogi publicznej, która służy dla ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy).
A zatem obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powstaje jedynie, gdy chodnik bezpośrednio przylega do granicy nieruchomości.
Czynności te doprecyzowane są Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa. Zgodnie z § 24 ust. 3 przątniecie błota, śniegu, lodu należy wykonać niezwłocznie tj. w dniu powstania opadów śniegu lub innych zanieczyszczeń.

Straż Miejska Wschowa

Autor: straz_miejska