Nieruchomość przeznaczona na sprzedaż

13.05.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we Wschowie.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 454/11 o powierzchni 1,5593 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr B.0050.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 19 stycznia 2021 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr XI/109/19 z 28 listopada 2019 r. Ww. nieruchomość objęta jest księga wieczystą nr ZG1W/00005282/7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 860.000,00 zł netto (1.057.800,00 zł brutto)

Wadium: 86.000,00 zł Minimalne postąpienie: 8.600,00 zł

Do ceny nabycia działki 454/11 doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%

W pobliżu działki 454/11 znajdują się sieci: energetyczna, gazowa, kanalizacyjna i wodna (ok. 40 m od działki). Uwaga: przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia średniego (lub wysokiego) napięcia. Dane dotyczące uzbrojenia na podstawie aktualnej bazy danych GESUT, prowadzonej przez Starostę Wschowskiego. Doprowadzenie mediów i uzbrojenie terenu w gestii przyszłego nabywcy. Warunki doprowadzenia i przyłączenia poszczególnych mediów przyszły nabywca winien uzgodnić z ich dostawcami.

Termin i miejsce przetargu Przetarg rozpocznie się 15 lipca 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Rynek 1,67-400 Wschowa, Sala Gotycka, parter. Tryb przetargu Przetarg ustny nieograniczony. Wadium Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Banku Spółdzielczym we Wschowie, numer: 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033. W tytule przelewu należy wpisać: „Przetarg ustny nieograniczony, działka nr 454/11 imię i nazwisko osoby (osób) oraz numery PESEL lub nazwę firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia 08 lipca 2021 r. Wpłacone wadium podlega:

• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Szczegóły przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: olek