Nabór kandydatów na rachmistrzów

15.06.2020

Szanowni Państwo informujemy o rozpoczęciu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego. Nabór odbywać się będzie w terminie 15.06-08.07.2020

Wymagania stawiane wobec kandydatów to:

pełnoletność;

zamieszkałych na terenie danej gminy;

posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu wymagania nie bycia skazanym za umyślne przestępstwo lub umyslne przestępstwo skarbowe kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie składają wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy.

Szczegółowe informację oraz formularz zgłoszenia zamieszczamy poniżej.

Autor: olek