Nabór członków do Komisji Konkursowej

04.03.2021

OGŁOSZENIE NR B.0050.30.2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia

1. Informacje ogólne:

1) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), uchwały nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej kandydatami na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia.

2) Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej określa uchwała nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

3) Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział 
w posiedzeniu Komisji Konkursowej jej członkom nie przysługuje zwrot 
kosztów podróży.

 

 

4) Zgłoszenia kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działający na terenie Miasta i Gminy Wschowa.

5) Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy.

6) Zgłoszenia, które wpłyną w terminie, zostaną zweryfikowane przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wschowa odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

7) Prawidłowe zgłoszenia zostaną zarekomendowane i przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

8) Zgłoszenia są ważne do czasu powołania składu Komisji Konkursowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

2. Wymagania stawiane kandydatom: W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.

2) Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.

3) Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.

4) Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

3. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa powołuje członków Komisji Konkursowej w składzie: trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

2) Imienny skład Komisji Konkursowej określa Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa w formie zarządzenia wskazując jej przewodniczącego. Zarządzenie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa pod adresem www.gminawschowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.gminawschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

3) Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja Konkursowa będzie działać bez ich udziału.

4) W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Komisja Konkursowa zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

4. Zadania Komisji Konkursowej:

1) Zasady działania Komisji Konkursowej określa uchwała nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Organizacje pozarządowe w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia mogą zwrócić się z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę członków Komisji Konkursowej.

2) Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr B.0050.29.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 4 marca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, w kopercie oznaczonej „Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Konrad Antkowiak

Autor: olek