Można składać wnioski na działania sportowe w Gminie Wschowa

23.11.2021

Informujemy, że do 30 listopada można składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2022 r. przez kluby sportowe na podstawie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Gminie Wschowa.

 O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportową, w szczególności kluby sportowe, działające na terenie Gminy Wschowa, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

 Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym:

a) finansowanie wynagrodzeń trenerów i instruktorów (wysokość wynagrodzenia dla trenera określa klub, przy czym dofinansowanie Gminy Wschowa w ramach realizacji zadania nie może obejmować więcej niż 8 godzin pracy trenera tygodniowo, w wysokości 30 zł/h, tj. do kwoty 1080 zł /miesięcznie brutto),

b) dofinansowanie kosztów pobytu zawodników i kadry szkoleniowej na zgrupowaniach, konsultacjach szkoleniowych oraz zawodach, w tym kosztów wyżywienia, zakwaterowania, transportu, wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego, opłat startowych i wpisowych,

c) badania lekarskie zawodników,

d) ubezpieczenie zawodników i kadry szkoleniowej,

e) zakup licencji oraz opłat związkowych,

f) zakup sprzętu i strojów sportowych,

g) pokrycie kosztów wynajmu bazy i zaplecza sportowego,

h) zakup artykułów medycznych pierwszej pomocy,

i) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych na terenie Gminy Wschowa, w tym:

- delegacji i wynagrodzenia licencjonowanych sędziów sportowych,

- obsługi medycznej,

- posiłków regeneracyjnych i napojów dla zawodników uczestniczących w zawodach,

- ubezpieczenia zawodników,

- zakupu nagród, medali, pucharów,

j) obsługę administracyjno-finansową zadania, w tym koszty biurowe niezbędne do realizacji zadania,

2) organizacji zawodów i turniejów sportowych co najmniej o zasięgu lokalnym, skierowanym do przynajmniej 40 uczestników, w tym:

a) pokrycie kosztów wynajmu bazy i zaplecza sportowego,

b) zakup medali, nagród i pucharów,

c) obsługę medyczną zawodów,

d) posiłki regeneracyjne dla zawodników,

e) delegacje i wynagrodzenie licencjonowanych sędziów sportowych,

f) ubezpieczenia zawodników,

g) zakup niezbędnego wyposażenia.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

1) koszty, które klub sportowy poniósł na zadanie, a które nie zostały ujęte we wniosku o przyznanie dotacji,

2) koszty, które klub sportowy poniósł przed zawarciem umowy o dotację,

3) transfery zawodników,

4) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na zawodnika bądź klub sportowy,

5) zakupy gruntów,

6) zakupy lub budowa budynków,

7) działalność gospodarcza,

8) koordynacja zadania.

 

Wniosek do pobrania w załączeniu.

 Szczegóły -> https://prawomiejscowe.pl/MiastoiGminaWschowa/document/778795/Uchwa%C5%82a-XXXIII_304_2021

 

Autor: dominika