Lubuskie konsultacje społeczne projektu "Program ochrony środowiska dla woj. lubuskiego"

25.07.2022

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 18.07.2022 r. do 08.08.2022 r.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Departamencie Środowiska (w Wydziale Pozwoleń i Programów) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.bip.lubuskie.pl w zakładce Ochrona środowiska – Program ochrony środowiska).

Uwagi i wnioski do projektu można przesyłać:

 pisemnie na adres: Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

 ustnie do protokołu,

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat [dot] dsratlubuskie [dot] pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego

Autor: dominika