LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ we Wschowie

25.05.2023

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

25 maja 2023 r. o godz. 1000

odbędzie się w Sali Posiedzeń

Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcieprotokołu LII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok. (druk 509)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVIII/418/2022Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2023 - 2030. (druk 510)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wschowa. (druk 511)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Wschowa
  do realizacji części zadania publicznego w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągów pieszo - rowerowych oraz chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wschowa - Lgiń - granica województwa. (druk 513)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie. (druk 512)
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wschowie

 

/-/ Hanna Knaflewska - Walkowiak

Autor: kamila