Kontrole sposobu odprowadzania wód opadowych oraz odprowadzania ścieków bytowych lub przemysłowych

20.02.2023

W dniu 20.02.2023r. we Wschowie rozpoczęły się kontrole wytypowanych ulic pod kątem nielegalnego odprowadzania deszczówki i ścieków bytowych lub opadowych. Przypominamy, iż  odprowadzanie wód opadowych w sposób inny niż określony przez przepisy prawa, w szczególności poprzez odprowadzanie jej do kanalizacji sanitarnej jest zakazane. Zakaz ten został zawarty w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2021 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z zapisami w/w ustawy miedzy innymi zabrania się  wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. Natomiast zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne zakazuje się wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód podziemnych lub urządzeń wodnych otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych. 

Autor: straz_miejska