Konferencja podsumowująca opracowanie programu rewitalizacji

19.03.2018

W ramach projektu odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W trakcie konferencji zaprezentowano mieszkańcom założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, a w szczególności planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, obszar rewitalizacji i cele podejmowanych działań. Punktem wyjścia do przedstawienia efektów realizowanych działań były wyniki diagnozy społeczno- gospodarczej, która oparta jest na analizie danych statystycznych, ale również wynikach badań ankietowych.
W ramach podsumowania konferencji, odbyła się dyskusja na temat podejmowanych działań. Ważną kwestią dla osób biorących udział w spotkaniu było zakwalifikowanie obszaru, na którym mieszkają do objęcia przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. W związku z tym bardzo szczegółowo zaprezentowano sposób wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
Konferencja spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców, którzy mogli zapoznać się z efektami prowadzonego procesu opracowywania dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Autor: s.ps