KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEKAZANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROGRAMU „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

27.09.2022

Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia formalności podczas podpisywania umów pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa będą kontaktować się z każdym wnioskodawcą telefonicznie i indywidualnie umawiać na konkretną datę przekazania sprzętu.

Dodatkowo Gmina Wschowa informuje, iż podpisano już umowy z wykonawcami, zgodnie z którymi tablety, laptopy i komputery stacjonarne zostaną przekazane do gminy Wschowa najpóźniej do połowy grudnia, po czym pracownicy sprawdzą sprzęt pod względem technicznym oraz przygotują go do formalnego przekazania  wnioskodawcom.

Zgodnie ze wzorem umowy oraz protokołem zdawczo-odbiorczym przekazanym przez operatora - Centrum Projektów Polska Cyfrowa informujemy, że:

1. Załącznikiem do umowy darowizny jest KSEROKOPIA AKTU URODZENIA DZIECKA, które zostało obdarowane. Prosimy, aby osoby, które nie mają aktu urodzenia dziecka w domu, wystąpiły o odpis aktu do Urzędu Stanu Cywilnego. Na podpisanie umowy darowizny przynoszą Państwo ze sobą kserokopię aktu urodzenia. Osoby, które złożyły już akt urodzenia dziecka w trakcie weryfikacji linii pokrewieństwa, nie muszą składać dokumentu ponownie.

2. W umowach darowizny mamy obowiązek wpisania danych z aktualnego dowodu osobistego (seria i numer) rodzica/opiekuna prawnego obdarowanego dziecka. Prosimy, aby sprawdzili Państwo termin ważności swoich dokumentów tożsamości. Na podpisanie umowy darowizny przynoszą Państwo ze sobą dowód osobisty do wglądu.

3. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, a w szczególności ze wzorem umowy darowizny sprzętu komputerowego i obowiązkami. Najważniejsze zasady z procedury monitorowania to:
a) „Przekazany sprzęt staje się własnością wnioskodawcy, jednakże wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik Nr 7 do Regulaminu Konkursu Grantowego) lub w Oświadczeniu ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (Załącznik Nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego).
b) Wnioskodawca jest materialnie odpowiedzialny za utratę sprzętu lub/i uszkodzenie wynikające z niewłaściwego użytkowania.
c) Gmina Wschowa ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od daty przekazania sprzętu, w terminie wskazanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
d) W ramach prowadzonego monitoringu efektów projektu Gmina Wschowa raz na pół roku losuje próbę osób, do których zwraca się o przedłożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury. Oświadczenie można złożyć osobiście w UMiG Wschowa, przesłać pocztą tradycyjną bądź poprzez epuap.

Pełna treść dokumentów dostępna jest także na stronie internetowej www.gminawschowa.pl. Jednocześnie informujemy, iż UMiG Wschowa nie będzie świadczył pomocy technicznej związanej z obsługą i serwisem sprzętu. Odbierając sprzęt dostaną Państwo kartę gwarancyjną uprawniającą do 24 miesięcznej gwarancji. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu zgodnie z danymi umieszczonymi w dokumentach gwarancyjnych. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie. Każdy komputer posiada numer seryjny wpisany do umowy i protokołów przekazania. Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania ewentualnej usterki.

 

Autor: kamila