I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne

23.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, który odbędzie się dnia 01 grudnia 2022 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Posiedzeń, I piętro.

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Przyczyna Górna, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerami 41, 42/2 oraz 38/2 o łącznej powierzchni 0,3700 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00006965/6. Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: Bi, RIVa, RIIIa. Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków i budowli po byłej szkole podstawowej o łącznej powierzchni zabudowy 407 m2. Budynki są w przeciętnym stanie technicznym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 600.000,00 zł netto Wadium: 60.000,00 zł Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.) do ceny nabycia działek 42/2 i 38/2 doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %. Nabycie działki 41 zwolnione jest z podatku VAT.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznac Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa (Uchwała XXXV/392/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.09.2013 r.) przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem „MP” tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Banku Spółdzielczym we Wschowie, numer: 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium, działka nr …….. imię i nazwisko osoby (osób) lub nazwę firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium musi być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia 21 listopada 2022 r. Po dokonanej wpłacie wadium prosimy o kontakt mailowy pod adresem: katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gminawschowa.pl, www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490 ze zmianami).

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, na stronie internetowej www.gminawschowa.pl lub www.bip.wschowa.pl Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, tel. 655408619, email: katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl lub tel. 655408620, email: adrianna [dot] maslakaatwschowa [dot] pl

Z up. BURMISTRZA

/-/ Marek Kraśny

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Do pobrania: 

Autor: olek