I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

01.10.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, który odbędzie się dnia 04 listopada 2021 r. o godzinie 12.30w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, przy ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej, parter.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, oznaczona numerem geodezyjnym 2276/3
  o powierzchni  0,0424 ha
  , objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00003912/9.  Cena wywoławcza nieruchomości: 33.948,00 zł brutto (27.600,00 zł netto). Wadium: 3.394,80 zł     

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: R V            

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Łysiny, oznaczona numerem geodezyjnym 10
  o powierzchni  0,2600 ha
  , objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00000117/5. Cena wywoławcza nieruchomości: 7.800,00 zł brutto (7.800,00 zł netto) Wadium: 780,00 zł    

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: W Ł V, Ł V, Lz Ł V                            

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Łęgoń, oznaczona numerem geodezyjnym 74
  o powierzchni  0,2300 ha
  , objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00005552/1. Cena wywoławcza nieruchomości: 70.725,00 zł brutto (57.500,00 zł netto) Wadium: 7.072,50 zł 

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: R IIIa            

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Dębowa Łęka, oznaczona numerem geodezyjnym 247/6 o powierzchni  0,8000 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00021882/1. Cena wywoławcza nieruchomości: 295.200,00 zł brutto (240.000,00 zł netto) Wadium: 29.520,00 zł 

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Na przedmiotową działkę Gmina Wschowa ma zawartą umowę dzierżawy obowiązującą do dnia 31.12.2021 r. Użytek gruntowy: R V, R VI           

Cena brutto ww. działek  zawiera podatek VAT w wysokości 23 %. Cena działki o numerze ewidencyjnym 10, obręb Łysiny zwolniona jest z podatku VAT.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2276/3 obręb Wschowa, położona jest na terenie oznaczonym symbolem „91MN/U” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. W obrębie Łysiny, Łęgoń oraz Dębowa Łęka brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Banku Spółdzielczym we Wschowie, numer: 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium, działka nr ……..., imię i nazwisko osoby (osób) lub nazwę firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia 27 października 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490 ze zm.).

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, na stronach internetowych www.bip.wschowa.pl oraz www.gminawschowa.pl.  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu: tel. 655408619, email: katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl

Autor: olek