Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa od 1 grudnia 2020

01.12.2020

W dniach od 1 do 27 grudnia 2020 roku ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Miasta
i Gminy Wschowa, polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2. Do spraw niezbędnych, o których mowa w ust. 1 zalicza się sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

4) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a)   decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.),

b)   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),

5) działalności gospodarczej,

6) podatków i opłat lokalnych,

7) straży miejskiej.

 

 1.  Klienci zobowiązani są do wcześniejszego umówienia wizyty telefonicznie pod numerami telefonów:

1)   Urząd Stanu Cywilnego tel. 65 540 86 33 – obsługa odbywa się codziennie,

2)   ewidencja ludności tel. 65 540 86 48 i dowody osobiste  tel. 65 540 86 46 – obsługa odbywa się codziennie,

3)   Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości tel. 65 540 86 34 – obsługa odbywa się w poniedziałki i czwartki – sprawy dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4)   Biuro Gospodarki Komunalnej i Środowiska tel. 65 540 86 35 – obsługa odbywa się
w środy i piątki – sprawy dotyczące decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,

5)   Referat Podatków i Windykacji tel. 65 540 86 37 lub 65 540 86 13 – obsługa odbywa się codziennie - sprawy dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz działalności gospodarczej,

Straż Miejska tel. 65 540 86 – obsługa odbywa się codziennie.

 

Do pobrania: 
PDF icon zarzadzenie_b.120.76.2020.pdf (1.35 MB)
Pobierz PDF

Autor: dawid