Dofinansowanie na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2019 roku"

25.11.2019

 

INFORMACJA

o uzyskaniu dofinansowania na zadanie pn.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2019 roku”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że dokonano rozliczenia zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2019 roku.

W związku z powyższym na podstawie Umowy dotacji Nr D19134 z dnia 18.11.2019r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
, z siedzibą: ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, reprezentowanym przez Mariusza HERBUT – Prezesa Zarządu, a Gminą Wschowa,
z siedzibą: ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, reprezentowaną przez Konrada Antkowiak – Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa przy kontrasygnacie Barbary Wesołowskiej – Skarbnika Gminy,

Gminie Wschowa udzielono dotacji w kwocie 15 555,70 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 70/100).

Środki na dotację, w kwocie 15 555,70 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 70/100) stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych Zadania, pochodzą
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (do 50% kosztów kwalifikowanych), oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (do 50% kosztów kwalifikowanych).

 

 

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

                                                                / - /  Marta Panicz-Szajnkenig

 

Autor: dawid