Dołącz do Naszego zespołu

10.12.2020
a. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
       5) posiadanie wykształcenia wyższego,
 6) posiadanie minimum 5-letniego stażu pracy,
7) znajomość przepisów prawa: znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych,  o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych,
8) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.
b. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie wykształcenia wyższego  o kierunku administracja, prawo, posiadanie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych,
2) posiadanie minimum 10-letniego stażu pracy,  w tym rocznego stażu pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
3) posiadanie cech osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nadzorowanie i koordynowanie pracy Referatu w zakresie:
 1. wykonywanie czynności niezbędnych dla dokonania wyboru trybu zamówienia publicznego (weryfikacja informacji otrzymanych od komórek merytorycznych, w celu ustalenia trybu udzielenia zamówienia),
 2. opracowywanie i aktualizacja, na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektorów Biur i Kierowników Referatów planu postępowań o udzielenie zamówienia,
 3. przyjmowanie i ocena wniosków o wszczęcie postępowań w zakresie zgodności z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 4. wnioskowanie do Burmistrza o powołanie komisji przetargowej,
 5. przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej  wymaganej do wszczęcia procedury (opracowywanie SIWZ wraz załącznikami, w tym projektem umowy), ustalanie kryteriów oceny ofert, istotnych postanowień umowy, warunków udziału w postępowaniu właściwych dla danego zamówienia, w porozumieniu z komórkami merytorycznymi,
 6. ogłaszanie postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego,
 7. udział w pracach komisji przetargowej i jej techniczna obsługa,
 8. kompletne przeprowadzanie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego wraz z wytworzeniem wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji związanej z pracą komisji przetargowej (przyjmowanie i właściwe zabezpieczanie złożonych ofert, dokonywanie otwarcia ofert oraz przygotowywanie dokumentacji z tym związanej, badanie gwarancji wadialnych, przygotowywanie i zamieszczanie informacji                      z otwarcia ofert  w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, udział w badaniu i ocenie złożonych ofert, ich wyjaśnianie i poprawianie omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, badanie rażąco niskiej ceny, przygotowywanie wezwań do złożenia dokumentów i oświadczeń w postępowaniu, a także wezwań do ich uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia, przygotowywanie pism dot. odrzucenia ofert, wykluczenia Wykonawców, zawiadomienia o wyborze oferty, unieważnienia postępowania, przygotowywanie  i zamieszczanie zawiadomień o wyborze oferty, unieważnieniu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, badanie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przygotowanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamieszczanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, unieważnieniu postepowania w Biuletynie zamówień Publicznych,
 9. przygotowywanie aneksów do umów na wniosek komórek merytorycznych,
 10. zamieszanie informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych o zmianie umowy,
 11. przygotowywanie pism dotyczących zwrotu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
 12. prowadzenie ewidencji postępowań przetargowych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z rejestrem zawartych umów,
 13. bieżące monitorowanie przepisów,  wyroków (sądów, KIO) w zakresie związanym z pełnionymi obowiązkami,
 14. przygotowywanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Prezesa Urzędu zamówień Publicznych,
 15. badanie projektów/umów podwykonawczych pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, składanych na etapie realizacji umowy i przygotowywanie zastrzeżeń do projektów, sprzeciwów do umów podwykonawczych, akceptacji projektów/umów,
 16. sporządzanie i udostępnianie protokołów postępowań o udzielenia zamówienia wraz z jego załącznikami,
 17. przechowywanie i archiwizacja dokumentacji przetargowej,
 18. opracowywanie projektów i aktualizacji regulaminów udzielania zamówień publicznych,
 19. koordynowanie, na wniosek komórek merytorycznych, zamówień  do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 20. przygotowywanie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych,
 21. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach zamówień publicznych,
 22. udzielanie informacji, wyjaśnień i porad w zakresie zamówień publicznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy: Wschowa, ul. Rynek 1, budynek II piętrowy bez windy, do budynku Urzędu prowadzą schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych; dostęp do stanowiska pracy jest swobodny,
2) wymiar czasu pracy: pełen etat,
3) rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
4) stanowisko pracy: praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,  praca  administracyjno – biurowa, przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,
5) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
 Dokumenty niezbędne:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy- do pobrania z bip.gminawschowa.pl
2 poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałemkopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
4) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania z bip.gminawschowa.pl
 Dokumenty dodatkowe
1) podpisany list motywacyjny,
2) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
3) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019r., poz. 1282 ze zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-12-23 13:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
osobiście lub listownie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1 67-400 Wschowa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Kierownik Referatu Zamówień Publicznych"
lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki  /UMIGWschowa/SkrytkaESP przy wykorzystaniu podpisu zaufanego lub kwalifikowanego 
– do dnia  23 grudnia 2020 roku do godziny 13.00 (liczy się data wpływu do Urzędu)

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa po określonym terminie oraz które nie będą spełniać wymagań niezbędnych, określonych w pkt. 3 oraz w pkt. 8, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminawschowa.pl  ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.                    

Autor: dawid