Darmowa pomoc prawna 2021

19.03.2019
Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r. w trybie zdalnym do odwołania!
Starosta Wschowski informuje mieszkańców, że w związku z nadal trwającym stanem epidemii porady udzielane będą
przy pomocy środków porozumiewania się na odległość - telefonicznie bądź e-mailowo
w godzinach trwania dyżuru.
Punkt we Wschowie:
Adwokat Paweł Poźniak, tel. 530 007 676, e-mail: adwokat [dot] pozniakatop [dot] pl
Adwokat Karolina Walas, tel. 697 588 296, e-mail: karolina [dot] walas87atgmail [dot] com
- poniedziałek od godz. 13.00-17.00,
- wtorek od godz.13.00 do 17.00,
- środa od godz. 13.00 do 17.00,
- czwartek od godz. 13.00 do 17.00,
- piątek od 15:00 do 19:00.
Punkt w Sławie: 
1. Adwokat Anna Spatzier, tel. 603 256 900, e-mail: karolina [dot] walas87atgmail [dot] com - wtorek od godz.15.00 do 19.00,
2. Adwokat Agnieszka Furmańczak, tel. 664 047 411, e-mail: kancelariawschowaattlen [dot] pl - środa od godz. 12.00 do 16.00,
3. Adwokat Karolina Walas, tel. 697 588 296, e-mail: karolina [dot] walas87atgmail [dot] com - piątek od 10:00 do 14:00.
Punkt w Szlichtyngowej: 
1. Radca Prawny Szymon Murak, tel. 693 684 837, e-mail: szymonmurakatwp [dot] pl - poniedziałek od godz.15.00 do 19.00,
2. Radca Prawny Julita Kostka Twór, tel. 515 915 850, e-mail: julitakostkaatwp [dot] pl - czwartek od godz. 12.00 do 16.00.
 
Zachęcamy również mieszkańców powiatu do rejestracji terminu porad on-line:
https://np.ms.gov.pl/lubuskie/wschowski
 
W dni ustawowo wolne od pracy Punkty są nieczynne.
 
Poradę prawną można również uzyskać w każdy pierwszy, trzeci i piąty piątek miesiąca w godz.: 1300- 1400, podczas dyżuru adwokatów Stowarzyszenia „CIVIS SUM” w ramach wolontariatu:
 • telefonicznie pod numerem tel. 515 856 516,
 • e-mailowo: poradyatcivis-sum [dot] org [dot] pl (poradyatcivis-sum [dot] org [dot] pl,)
 • korespondencyjnie: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”, al. Niepodległości 7a/2, Zielona Góra.
 
Kto może uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .
Przed uzyskaniem pomocy osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej porady, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.
Powyższe oznacza, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.
 
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz  wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym
 2. w razie potrzeby, na sporządzeniu wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje poza kolejnością.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw:
– w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
– zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjuje przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 

Nieodpłatna pomoc prawna, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w Powiecie Wschowskim w 2021 roku

 
W Powiecie Wschowskim w 2021 r. funkcjonują następujące punkty:
 
Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji
zlokalizowany we Wschowie na ul. Kopernika 7, prowadzony przez organizację pozarządową:
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” z Zielonej Góry, tel. 65 540-89-57
czynny:
- poniedziałek od godz. 13.00-17.00,
- wtorek od godz.13.00 do 17.00,
- środa od godz. 13.00 do 17.00,
- czwartek od godz. 13.00 do 17.00,
- piątek od 15:00 do 19:00.
 
Rejestracja odbywa się również poprzez kalendarz wizyt:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zlokalizowany jest:
1) w budynku Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej przy ul. Głogowskiej 1, tel. 65 540-89-30
czynny:
- poniedziałek od godz. 15.00 do 19.00,
- czwartek od godz. 12.00 do 16.00.
 
2) w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie przy ul. Ogrodowej 1 (II piętro), tel. 65 540-89-20
czynny:
- wtorek od godz.15.00 do 19.00,
- środa od godz. 12.00 do 16.00,
- piątek od 10:00 do 14:00.
 
W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkty nie będą czynne.
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem pomocy osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej porady, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (wzór w załączniku). Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 


 https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/141/Nieodplatna_pomoc_prawna/

 

 

Autor: s.ps