Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

07.06.2019

Wczoraj, 6 czerwca, odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie, podczas której radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku burmistrzowi Konradowi Antkowiakowi.

Zanim to jednak nastąpiło radni zapoznali się z aktualną sytuacją Nowego Szpitala we Wschowie, którą przedstawił prezes zarządu. Wśród poruszonych przez niego kwestii nie zabrakło informacji na temat oddziału ginekologiczno – położniczego i jego zawieszenia od lipca tego roku. Prócz tego prezes wskazywał kierunki rozwoju placówki, takie jak uruchomienie oddziału dziecięco lub okulistyki jednego dnia.

Blok rozmów na temat wotum zaufania oraz absolutorium rozpoczęła debata nad Raportem Gminy. Po zgłoszeniu uwag przez radnych przystąpiono do głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania, którego udzielono bez głosów sprzeciwu. Następnie Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności jednostek kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz sprawozdaniami finansowymi tych jednostek i Miasta i Gminy Wschowa. Z racji pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie również w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium żaden radny nie złożył głosu sprzeciwu.

Podczas sesji przyjęto także szereg innych uchwał, takich jak: ustalenie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wschowa, położonych we Wschowie przy ul. Reymonta, przy ul. Sosnowej, przy ul. Świerkowej i przy ul. Czereśniowej, zbycia nieruchomości gminnych, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego oraz pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność gminy, zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wschowa, udzielenia dotacji w 2019r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze, zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok.

 

 

Autor: olek