ASF w regionie - przestrzegajmy zasad bioasekuracji

15.07.2021

Wojewoda Lubuski wydał rozporządzenie w sprawie ustalenia obszarów zapowietrzonych oraz zagrożonych występowaniem afrykańskiego pomoru świń, w związku z wystapieniem przypadku choroby. Obszar zagrożony wystąpieniem ASF obejmuje także część Gminy Wschowa - sołectwo Wygnańczyce. Na obszarze zagrożonym występowaniem ASF nazleży:

1) oczyszczać, odkażać, a w koniecznych przypadkach także dezynsekować, środki transportu oraz sprzęt używany do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachować zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamiać właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowa drogi obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100m.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody na terenie obszaru zagrożonego występowaniem ASF zakazuje się: 

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii w zaplombowanych przez niego środkach transportu, po upływie 30 dni od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania w ognisku choroby, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii, w sytuacji wykluczenia choroby na podstawie przeprowadzonych, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu do 21 dni; Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 1554

3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze we celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postoju na tym obszarze;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj

Przypominamy wirus ASF nie zagraża ludziom, ale człowiek może przenosić wirusa na zwierzęta. 

 Co można zrobić, by zapobiec rozprzestrzenianiu ASF?

Każdy z nas (w tym zwłaszcza hodowcy świń) ma możliwość ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ASF, poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów ustanowionych w prawodawstwie oraz postępując zgodnie z poniższymi wskazaniami.

Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), a w szczególności zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;

Ponadto osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej (wyjazdy zagraniczne do państw trzecich nienależących do UE) muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego za wyjątkiem specjalnych produktów dietetycznych przeznaczonych na użytek własny lub małych dzieci.

Autor: olek