Ambasador Wschowy

Etapy konkursu Ambasador Miasta Wschowa 2022

I etap

Zgłoszenia online - od 30.01.2023 do 15.02.2023

Zgłoszenia rozpoczęte. Kandydatów można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji poniżej.
II etap

Weryfikacja kandydatów - od 15.02.2023 do 24.02.2023

Powołana komisja sprawdzi poprawność wysłanych zgłoszeń oraz przypisze kandydatów do odpowiednich kategorii.
III etap

Rozpoczęcie głosowania - od 24.02.2023 do 24.03.2023

Na kandydata można oddać głos tylko raz. Dopuszczone jest głosowania zarówno online, jak i oddając głos w sposób tradycyjny.
IV etap

Ogłoszenie wyników - 31.03.2023

Ogłoszenie wyników konkursu Ambasador Miasta Wschowa 2022

Jak zgłosić kandydata?

Kandydów do konkursu można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza on lline.

Lub w poprzez uzupełnienie druku formularza (pobierz)

Formularz należy złożyć do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie  Miasta i Gminy Wschowa, w zamkniętej kopercie z napisem „Ambasador Wschowy 2022-  kandydat”, w terminie oznaczonym w regulaminie

Kategorie

  • Sport - tytuł ten przyznawany jest za wyróżniające osiągnięcia sportowe o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, krajowym lub światowym oraz zachęcanie do aktywności fizycznej. Nagrodę otrzymać może zarówno trener, zawodnik, klub sportowy lub stowarzyszenie.
  • Kultura - tytuł ten przyznawany jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz działania na polu upowszechniania i rozwoju kultury w tym edukacji, we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki w szczególności teatru, filmu, muzyki, literatury, tańca, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, muzealnictwa, edukacji artystycznej i architektury. Nagrodzeni mogą zostać, także organizatorzy wydarzeń kulturalnych.
  • Osobowość - tytuł ten przyznawany jest za wyróżniające się działania na rzecz Miasta i Gminy Wschowa oraz jej mieszkańców. Nagrodę w tej kategorii otrzymać mogą bohaterowie społecznego zaangażowania, pomysłodawcy i organizatorzy akcji społecznych i charytatywnych.
  • Biznes - tytuł ten przyznawany jest za nieszablonowe działania przedsiębiorstwa /firmy, które przełożyły się na osiągnięcie sukcesów. Doceniana będzie długość prowadzonej działalności i stosowanie innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na rozwój firmy, które promują Miasto i Gminę Wschowa w kraju i za granicą.

 

Kto może zostać kandydatem?

Kandydatami do konkursu powinny być osoby, które w sposób szczególny w 2022 roku, wyróżniały się swoimi działaniami na rzecz promocji i rozwoju Miasta i Gminy Wschowa na tle innych mieszkańców Miasta i Gminy Wschowa. Kandydatem do konkursu mogą być  osoby fizyczne; grupy formalne i nieformalne, przedsiębiorcy lub organizację, które prowadzą działalność na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
Zgłaszać można osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, pod warunkiem dołączenia zgody rodzica / opiekuna prawnego do formularza zgłoszeniowego. (regulamin)


 

Kategorie

  • Biznes
  • Kultura
  • Osobowość
  • Sport